Obchodné podmienky

Storno podmienky - výňatok z OP bod 11.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:

 • 30 – 19 dní pred nástupom 20% ceny pobytu / aktivít
 • 18 – 14 dní pred nástupom 50% ceny pobytu / aktivít
 • 13 – 8 dní pred nástupom 90% ceny pobytu / aktivít
 • 7 a menej dní pred nástupom 100% ceny pobytu / aktivít

So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.

Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje :

 • zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany  prevádzkovateľa uskutočniteľná
 • ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve,  sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka.
 • V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo aktivít alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.

Obchodné podmienky - celé znenie

 1. Záujemcovia o pobyt v Slovinku sú povinní  písomne cez e-mail: rafting@rafting.sk alebo cez objednávkový formulár na www.rafting.sk  , rezervovať  ubytovacie kapacity na základe dostupnosti požadovaného termínu. V objednávke má záujemca uviesť presný dátum, počet ľudí prípadne iné špeciálne požiadavky a AAC tour mu obratom jeho rezerváciu potvrdí alebo zamietne
 2. Po schválení objednávky zašle AAC tour písomne:
  – Potvrdenie o rezervácii a informácie o spôsobe platby za pobyt
 3. V závislosti od termínu nástupu na rekreáciu platí zákazník 100% z celkovej sumy za ubytovanie a programy a to najneskôr do 4  dní odo dňa potvrdenia – vystavenia faktúry. V prípade storna zájazdu platia storno podmineky uvedené v bode 11. 
 4. V prípade neuhradenia zálohy v stanovenom termíne sa rezervácia automaticky bez vyzvania ruší. Vaša rezervácia je platná až po pripísaní predmetnej sumy na bankový účet AAC tour. Doplatok ceny pobytu a aktivít uhradíte najneskôr v deň nástupu prevodom na vyššie uvedený účet , prípadne v hotovosti na mieste pobytu.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt a aktivity v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. V takomto prípade umožní zákazníkovi čerpanie služieb v inom termíne vhodnom pre zákazníka. V prípade vrátenia sumy z nezrealizovanej časti pobytu vzniknutej nepredvídateľnými okolnosťami, zákazník požiada emailom o vrátenie nezrealizovanej časti pobytu do 5 dní od skončenia pobytu.
 6. Pozor! Platba poštou alebo bankovým prevodom k nám do troch dní nemusí prísť aj keď ste ju včas zrealizovali. Aby sa nestalo, že rezerváciu kvôli nedorozumeniu zrušíme, nezabudnite nám hneď poslať emailom kópiu dokladu o zaplatení tzv. avízo – iba na základe vašej informácie vieme, že platba je už na ceste a vaša rezervácia nebude zrušená. V emaily uveďte svoje meno alebo meno osoby, ktorá rezerváciu vykonala, a podľa neho budeme vedieť vašu platbu hneď identifikovať.Hneď po obdržaní platby na náš účet, je táto úhrada priradená k Vašej rezervácii a je zo strany AAC tour záväzne potvrdená. Zároveň vás žiadame o zaslanie adresy pre vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe do účtovníctva.
 7. Bankové spojenie AAC tour:
  Účet je vedený v ČSOB a.s. (Majiteľ účtu je Aqua Adrenalín Černý tour s.r.o., Hlohovec)
  IBAN – SK33 7500 0000 0040 0184 9979 a SWIFT
  CEKOSKBX
   – do popisu treba uviesť Vaše meno a priezvisko, termín pobytu
 8. V cene pobytu nie je zahrnuté poistenie ubytovaných osôb, ani osobných vecí hostí, preto odporúčameuzavrieť komerčné poistenie pre prípad zrušenia pobytu, resp. spôsobenia škody.
 9. Najskoršou hodinou nástupu na pobyt je 16. hodina prvého dňa pobytu. Ukončenie pobytu je do 9. hodiny posledného dňa pobytu. Ubytovací čas je teda medzi 16:00 – 20:00. Niekoľko dní pred nástupom na pobyt sa telefonicky spojte s personálom AAC tour na čísle +421 908047699 a dohodnite sa na presnom čase nástupu ak je iný ako je uvedené vyššie. Po 20:00 hodine môže AAC tour s izbou disponovať a znovu ju predať.
  Nedodržanie dohodnutého nástupu na pobyt je považované za zrušenie pobytu zo strany klienta. Zákazník, ktorý požaduje ubytovanie v deň nástupu na pobyt pred 16.-tou hodinou a preto sa izba nemôže predchádzajúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc. Zákazník, ktorý požaduje ukončenie pobytu po 9. hodine posledného dňa a preto sa izba nemôže nasledujúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za nasledujúcu noc. Výnimky z tohto pravidla môžu byť individuálne odsúhlasené len pri voľnej ubytovacej kapacite s pracovníkom recepcie. Pri nedodržaní od ubytovacej hodiny sa účtuje zákazníkovi za každú začatú hodinu po 10:00 suma 5,- Eur.
 10. AAC tour si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje Všeobecné záväzné podmienky pre pobyt, ubytovací poriadok, aktivity  a ak zákazník spôsobil výrazné poškodenie ubytovacieho zariadenia a jeho zariadení, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné a obťažuje iných hostí. Zároveň si AAC tour vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých v minulosti došlo k uvedenému správaniu.
 11. Storno podmienky – Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb.
  Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou / emailom na info@rafting.sk, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:
  – 30 – 19 dní pred nástupom 20% ceny pobytu / aktivít
  – 18 – 14 dní pred nástupom 50% ceny pobytu / aktivít
  – 13 – 8 dní pred nástupom 90% ceny pobytu / aktivít
  – 7 a menej dní pred nástupom 100% ceny pobytu / aktivít
  So stornovanou kapacitou môže AAC tour voľne disponovať.
  Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje :
  – zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná,
  – ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve, sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka
  – V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.
 12. Pracovník recepcie AAC tour zapíše ihneď po príchode každú osobu do domovej knihy ubytovaných hostí. Za týmto účelom je zákazník povinný predložiť občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo iný platný doklad o totožnosti, z ktorého je možné údaje pre zápis získať. Ak je skutočný počet osôb vyšší ako je uvedený v objednávke, AAC tour má právo neubytovať nadbytočné osoby ak to nemá na to dostupnú kapacitu, v opačnom prípade AAC tour vyžiada doplatok za osoby navyše. AAC tour vydá hosťovi ihneď pri nástupe ubytovací preukaz.
 13. AAC tour môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, ako bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od pôvodnej objednávky.
 14. Na základe objednaného ubytovania je AAC tour povinná ubytovať hosťa v čase od 15:00 do 20:00. Zmenu je možné dohodnúť individuálne s hosťom, ktorý vopred chatu informuje s požiadavkou na iný čas príchodu. Po 20-tej hodine je AAC tour oprávnená voľne disponovať s izbami, na ktoré hostia nenastúpili ak nebolo dohodnuté inak.
 15. Ak hosť požiadal o predĺženie ubytovania, môže mu AAC tour ponúknuť aj na inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný v závislosti od dostupnej kapacity.
 16. AAC tour nezodpovedá za veci, ktoré si hosť prinesie do chaty, ani za škodu spôsobenú na uložených veciach, pokiaľ tieto neboli uložené na mieste vyhradenom na tento účel. Za peniaze, klenoty a iné cenné veci zodpovedá chaty iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne (na základe potvrdenia).
 17. Na prijímanie návštev ubytovaných hostí sú k dispozícii spoločné priestory areálu Mountainbase a to priestory pred na dvore a spoločné priestory. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka AAC tour  a aj to v čase od 7:00 do 22:00 hod.
 18. Pri ochorení alebo zranení hosťa AAC tour zabezpečí privolanie lekárskej pomoci.
 19. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý AAC tour. Prenajaté ubytovanie je hosť oprávnený používať do 9:00 hodiny posledného dňa pobytu. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý inak, uvoľnenie izby je do 9:00 hod. Ak hosť neurobí tak v stanovenej lehote, môže mu chata účtovať pobyt aj za nasledujúci deň.
 20. V izbe ani v spoločenských priestoroch apartmánov nesmie hosť bez súhlasu vedenia AAC tour premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.
 21. V apartmánoch a zvlášť v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrospotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov, kulma na vlasy…)
 22. Pred odchodom je hosť povinný v izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a chodbe svetlo, zatvoriť okno, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii.
 23. V celom interiéri apartmánov  je fajčenie prísne zakázané, okrem na to vyhradených priestorov – balkónov.
  Toto porušenie môže AAC tour riešiť peňažnou pokutou až do výšky 100,-eur. Vyhradené priestory na fajčenie sú v exteriéri a to v prednej časti letnej terasy.
 24. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch areálu.
 25. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto.
 26. Psov a iné zvieratá chata dovoľuje ubytovať iba v prípade ich zahlásenia na recepcii a je za ne účtovaný poplatok. Psy a iné zvieratá sa nesmú voľné pohybovať po areáli Mountain base a byť bez dozoru. Majiteľ zodpovedá za čistotu a poriadok (odstraňuje exkrementy do smetných nádob) a má zviera na vodítku.
 27. V čase od 22:00 do 6:00 je v celom areáli Mouintain base nočný kľud, ktorý hosť musí dodržiavať a zdržiavať sa akýchkoľvek hlučných aktivít a prejavou ktoré by nočný kľud rušili. V prípade nedodržiavania nočného kľudu má prevádzkovateľ nárok na zrušenie zvyšnej časti pobytu a aktivít bez nárok na vrátenie zálohy osobe ktorá nočný kluď porušovala.
 28. Za škody spôsobené na majetku chaty zodpovedá hosť, ktorý škodu spôsobil svojim konaním. Akékoľvek závady je nutné nahlásiť na recepcii, aby došlo k ich odstráneniu a nevznikla škoda na majetku hosťa, resp. hotela.
 29. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom najneskôr v deň nástupu pri ubytovaní a registrovaní na recepcii.
 30. Cenník služieb za ubytovanie a ostatné aktivity a ďalšie služby je zverejnený na webovej stránke AAC tour: www.rafting.sk, alebo na požiadanie je k nahliadnutiu na recepcii.
 31. Zákazník zaslaním objednávky vyslovuje súhlas, aby prevádzkovateľ spracovával jeho osobné údaje, uvedené v zmluve, a to v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších a predpisov a to až do odvolania, a že sa oboznámil s platnými ubytovacími podmienkami a ubytovacím poriadkom hotela.
 32. Poskytnuté osobné údaje zákazníka budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania služieb
  poskytovaných prevádzkovateľom a u cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície.
 33. Zákazník potvrdením objednávky (emailom, písomne, faxom, úhradou faktúry, úhradou za pobyt, súhlasným konaním alebo osobnou dohodou) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky Všeobecných záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia ako aj ubytovací poriadok, ktorým sa riadi počas pobytu na hoteli. V prípade, že poruší tieto právne nariadenia, má vedenie hotela právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času a požadovať náhradu vzniknutej škody.

Ubytovacie podmienky sú schválené a platné odo dňa 16.5.2016

Poistenie proti úpadku CK